POROČILO O PREIZKUŠANJU UČINKOVITOSTI RAZLIČNIH SREDSTEV NA OIDIJ VINSKE TRTE (program standard, program močljivo žveplo, program Previen BIO – ekološka pridelava) na oidij vinske trte (Erysiphe necator)

Poskus je opravljal g. Ivan Žežlina iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v letu 2014 v vinogradu biotehniške šole Nova Gorica v Marku pri Šempetru pri Gorici. V vinogradu sta rastli sorti Chardonnay in Beli pinot, gojitvena oblika je bila enojni Guyot, tla zatravljena, sadilne razdalje 1,1m×2,5m, višina trsov deblo 0,7m, trsov 2m. Starost vinograda je bila 16 let, tip tal MGI (meljasto glinasta ilovica). Velikost vinograda je 1,73 ha, poskus je bil opravljen na 1900 m2 vinograda, obrnjenega proti zahodu. Zasnova poskusa je bila bločna, ponovitve so bile 4, v ponovitvi je bilo 10 trsov. Razporeditev obravnavanj je bila naključna.

KATALOG PROIZVODOV FERTENIA

Sredstva so naprodaj v podjetju Enomarket d.o.o., Kojsko.

PROGRAMI ŠKROPLJENJ

Klasični:

  • Thiovit Jet 3 kg/ha;
  • Topas 100 EC 3× 250 ml/ha + Thiovit Jet 3 kg/ha – 3 škropljenja;
  • Dynali 650 ml/ha – 2 škropljenji
  • Talendo – 250 ml/ha – 2 škropljenji
  • Thiovit Jet – 4 kg/ha – 2 škropljenji

Proti peronospori so bili uporabljeni klasični kontaktni, polsistemični in sistemični pripravki.

Datumi škropljenja: 15.04., 25.04., 06.05., 20.05., 29.05., 11.06., 20.06., 04.07., 11.07., 23.07.;

Program Močljivo žveplo

  • Thiovit Jet 3 kg/ha – 6 škropljenj
  • Thiovit Jet 4 kg/ha – 5 škropljenj

Proti peronospori so bili uporabljeni klasični kontaktni, polsistemični in sistemični pripravki.

Datumi škropljenja: 15.04., 25.04., 06.05., 20.05., 29.05., 11.06., 20.06., 04.07., 11.07., 23.07.;

Program Previen BIO:

  • Previen BIO 3 l/ha – 2 škropljenji
  • Previen BIO 3 l/ha + Fertizolfo BIO 4 kg/ha – 10 škropljenj
  • Dinamico Micro 3,5 l/ha + Fertizolfo BIO 6 kg/ha – 2 škropljenji

Proti peronospori je bil škropilni brozgi dodan Fertirame Flow 10% v odmerku 3,5 kg/ha, le pri zadnjih dveh škropljenjih v odmerku 1 kg/ha. 20. junija je bila dodana še Actara 25 WG za varstvo pred ameriškim škržatkom.

Datumi škropljenj: 15.04., 25.04., 06.05., 20.05., 29.05., 06.06., 11.06., 17.06., 20.06., 26.06., 04.07., 11.07., 16.07., 23.07.;

VREMENSKI PODATKI

Količina padavin je bila v aprilu 2014 podpovprečna, maju povprečna, juniju in juliju pa nadpovprečna, v slednjem več kot dvakrat večja od povprečja. Na agrometeorološki postaji v Biljah so bile izmerjene količine padavin (v oklepaju so dodana mesečna povprečja v obdobju 1971 – 2000 na klimatološki postaji v Biljah) v aprilu 71,8 mm (114 mm), v maju 121 mm (122 mm), juniju 154,4 mm (145 mm) in juliju 208 mm (101 mm).

NAČIN NANAŠANJA PRIPRAVKOV IN OCENJEVANJE OKUŽBE

Aplikacija je bila izvedena po načelu dobre kmetijske prakse in EPPO standardov, ročno z motornim nahrbtnim pršilnikom model STIHL SR 420. Poraba vode je bila 500 l/ha. Ocene poskusa so bile opravljene 9. julija 2014 in 8. avgusta 2014. V vsakem bloku je bila ocenjena okužba z oidijem vinske trte na približno 100 grozdih na srednjih trsih v obravnavanju. Okužba je bila ocenjena po Unterstenhöfferjevi lestvici od 0 do 5. Stopnja okužbe pa je bila izračunana po Towsend-Heubergerjevi formuli (1943), učinkovitost pripravkov pa po Abbotu (1925).

Za statistično obdelavo podatkov je bil uproabljen program Statgraphics Centurion XVI, analizo ANOVA in Student Newman-Keuls test (P>0,05). Učinkovitost je bila izračunana po Abbotovi formuli, rezultati izraženi v odstotkih.

REZULTATI

Ocena okužbe 09.07.2014:

V programu standard je povprečna okužba znašala 2,5 %, učinkovitost je bila 96,2 %, v programu Previen BIO je bila okužba 16,4 %, učinkovitost 75 %, v programu Močljivo žveplo je bila okužba 20,2 %, učinkovitost 69,3 %. Povprečna okužba v kontroli je znašala 65,6 %.

Zdravstveno stanje grozdov v programu Previen BIO dne 21.07.2014:

Ocena okužbe 08.08.2014:

V programu standard je povprečna okužba znašala 4,0 %, učinkovitost je bila 95,1 %, v programu Previen BIO je bila okužba 21,7 %, učinkovitost 73,6 %, v programu Močljivo žveplo je bila okužba 26,8 %, učinkovitost 67,4 %. Povprečna okužba v kontroli je znašala 82,2 %.

KOMENTAR

Pritisk glivičnih bolezni je bil v letu 2014 zelo močan. Na poskusni parceli so bile prve okužbe z oidijem opažene 12.06.2014. Okužba v kontroli se je tekom poskusa stopnjevala in jo lahko ocenimo kot močno, saj je v prvi oceni znašala 65 %, v drugi v začetku avgusta pa kar 82 %. To daje obravnavanim rezultatom še dodatno kredibilnost. Pri vseh škropilnih programih je učinkovitost med prvim in drugim ocenjevanjem malenkostno padla. Kontrola je bila v juliju in avgustu statistično značilno slabša od vseh programov škropljenja.

Standardni škropilni program se je v obeh ocenjevanjih zelo dobro izkazal in statistično značilno odstopal od programa Previen BIO in programa Močljivo žveplo.

Program Močljivo žveplo (Thiovit Jet) je pri obeh ocenjevanjih presegel 67 % učinkovitost in je glede na močan pritisk bolezni pokazal dovolj dobro delovanje na oidij vinske trte. Učinkovitost je bila statistično značilno slabša od standardnega škropilnega programa.

Zelo dobro delovanje proti oidiju vinske trte je pokazal škropilni program Previen, pri katerem je bilo opravljenih 14 tretiranj, 12 s sredstvom Previen BIO, dve pa s sredstvom Dinamico Micro, po navodilih naročnika. Pri obeh ocenjevanjih je škropilni program presegel 73 % učinkovitost, med programom Previen BIO in programom Močljivo žveplo pa ni bilo statistično značilnih razlik. Prednost škropilnega programa Previen BIO je v dobrem delovanju na oidij vinske trte in njegovi uporabnosti v ekološki pridelavi.

FOTOGRAFIJE

Zdravstveno stanje trt, škropljenih po škropilnem programu ‘Previen BIO’ dne 21.07.2014:

Zdravstveno stanje kontrole v poskusu dne 21.07.2014:

Madeži peronospore vinske trte na kontroli poskusa:

V letu 2014 je bil pritisk peronospore visok. Na jagodah se je tudi v škropilnem programu ‘Previen BIO’ pojavila pozna peronospora:

Na grozdih, ki jih škropivo ni doseglo, so bila opazna bolezenska znamenja oidija vinske trte. Dobro opravljena zelena dela so ključna za doseganje dobrega zdravstvenega stanja v programih ekološke zaščite vinske trte:

VIRI

Poročilo o poskusu povzeto po:

ŽEŽLINA Ivan. 2014. Poročilo o preizkušanju učinkovitosti različnih škropilnih programov (program standard, program močljivo žveplo in program Previen) na oidij vinske trte (Erysiphe necator Schwein). KGZ Nova Gorica, 6 str. – interno gradivo, izvirnik se hrani na sedežu podjetja Enomarket d.o.o., Kojsko 36A, 5211 Kojsko.

Fotografije:

KONJEDIC Danijel, Univ.dipl.ing.agronomije (ENOMARKET d.o.o., Kojsko 36A, 5211 Kojsko)

DRUGI ČLANKI NA TEMO EKOLOŠKEGA VINOGRADNIŠTVA IN VARSTVA RASTLIN:

Nova sredstva za varstvo vinske trte v ekološki pridelavi in sprožena sistemska odpornost rastlin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin