Web kamera 'Planinska koca Korada 2' - 812 m n.m.v.:
pogled proti severu

Korada


Razgled so omogocili:

Planinska Koča Korada 812mEnomarket Kojsko

Web kamera 'Planinska koca Korada 2' - 812 m n.m.v.:
razgled v jasnem vremenu z oznakami gora:

Korada