Tag: žveplo

Močna okužba grozdov z oidijem.

Nova rastna sezona se hitro bliža in z njo ponoven boj z eno najnevarnejših bolezni v naših vinogradih, pepelovko vinske trte, oziroma oidijem vinske trte (Uncinula necator). V Primorskih vinogradih se pri škropljenju proti tej bolezni večinoma zanašamo na napovedi Kmetijskih zavodov in prognostičnih služb ter na priporočene razmake med škropljenji, ki nam jih priporočajo proizvajalci in prodajalci fitofarmacevtskih sredstev.

Toda nevarnost okužbe se od lokacije do lokacije lahko močno razlikuje. Najbolj natančen in racionalen način spremljanja razvoja bolezni ter izbire časa varstva je uporaba prognostičnih modelov, ki temeljijo na  vremenskih spremenljivkah, kot so temperatura, padavine, zračna vlaga, omočenost lista ter fenofaza rastline. Vremenske spremenljivke pridobijo iz vremenskih postaj, ki so postavljene na reprezentativnih lokacijah znotraj vinogradov določenega pridelovalnega območja, za določitev fenofaz pa je potrebno pregledovanje vinogradov na terenu s strani prognostične službe. Iz teh podatkov izračunajo verjetnost okužbe.

Za boljše razumevanje prognoze oidija na podlagi vremenskih spremenljivk, bomo predstavili dva modela, ki so jih razvili na Univerzi Davis v Kaliforniji. Predvsem prvi je široko uporabljen v številnih pridelovalnih območjih širom sveta, drugi pa je zanimiv za ekološke pridelovalce, ki v sistemih varstva pred oidijem vinske trte uporabljajo večinoma žveplove pripravke.

OIDIJ VINSKE TRTE (razvojni krog)

Najprej spomnimo na nekaj osnovnih dejstev o razvojnem krogu oidija. Gliva prezimi v obliki micelija v dormantnih brstih, ali v obliki kleistotecijev, spolnih trosišč glive. V večini vinorodnih dežel je prevladujoča oblika prezimovanja kleistotecij. Askospore dozrijo pozno poleti, ko padejo na okuženo zeleno tkivo, od koder so odnešene s pomočjo vode na trajne dele rastline (deblo, kordoni), kjer prezimijo. V toplih zimskih in spomladanskih dneh, ko je na voljo dovolj vlage, kleistoteciji počijo in sprostijo askospore, katere se zapičijo in pričnejo brsteti na spodnji strani listov. Nespolni trosi, konidiji, nastanejo 7 do 10 dni po primarni okužbi z askosporami. Konidiji se nato tvorijo celotno rastno dobo, dokler za to obstajajo ugodne temperature med 21 in 29,5°C.

Če gliva prezimi v obliki micelija v dormantnih brstih, mladike pokažejo bolezenske znake hitro po brstenju. Na takih obolelih mladikah nastajajo konidiji, ki povzročajo nove sekundarne okužbe. Bolezenska znamenja so spomladi redko opažena, če temperature presegajo 26,5°C, toda pri temperaturah med 21 in 29,5°C se bolezenska znamenja pojavijo hitro po brstenju. Pri temperaturah med 15 in 20°C je pojav bolezenskih znamenj zakasnjen.

Nespolne spore – konidiji (oidiji).

VARSTVO

Varstvo je potrebno opravljati vso rastno dobo, uspešnost je v veliki meri odvisna od zmanjšanja količine inokuluma zgodaj v rastni dobi ter v uspešnem zatiranju nadaljnjih okužb. Čas prvega tretiranja je odvisen od fungicida, ki ga uporabimo, fenofaze rastline in potencialne okužbe. Vlaga iz megle, ali dežja deluje kot sprožilec za sproščanje askospor in takoj po brstenju pride do okužb na zelenem tkivu, ko temperatura preseže 10°C. V tem času opravimo škropljenje s kontaktnimi sredstvi čimprej, kot je mogoče, da preprečimo nastanek nespolnih trosov, konidijev. V popolnoma suhem vremenu je nevarnost za okužbo bistveno manjša. Raziskave so pokazale, da je pred uporabo drugih fungicidov priporočljiva uporaba žveplovih pripravkov. Prvo škropljenje opravimo v času brstenja, nato nadaljujemo s škropljenji z žveplovimi pripravki, ali z drugimi fungicidi v skladu s pritiskom bolezni. Pogostost tretiranj je odvisna od vrste uporabljenega fungicida in vremenskih pogojev. Pri grozdju za vino s škropljenji končamo, ko sladkorna stopnja v jagodah doseže 12 °Brix.

Sistemični in mezosistemični organski fungicidi so najprimernejši za zaščito trte, ko je pritisk bolezni velik. Takrat se izogibamo uporabi izključno žvepla, biotičnih pripravkov, SAR pripravkov ter kontaktnih fungicidov, saj ne nudijo zadostne zaščite pred boleznijo. 50 % kontrole nad boleznijo prispevajo tudi pravočasno in dobro opravljena zelena dela v vinogradu. Več o ekološkem varstvu in učinkovitosti le tega.

SPREMLJANJE POGOJEV IN ODLOČITEV ZA TRETIRANJE

Spomladi kleistoteciji sproščajo askospore, ko pade več kot 2 mm dežja. Do okužbe pride, ko dežju sledi 10 do 13 ur neprestane omočenosti lista in temperature ostajajo med 10 in 26,5°C. 7 do 10 dni po primarni okužbi v vinogradih opravimo kontrolo prisotnosti bolezni s pomočjo naključno izbranih 10 do 15 bazalnih listov, s približno 20 trt. Spodnjo stran listov pregledamo na prisotnost trosov. Če najdemo bolezenske znake, pričnemo s spremljanjem bolezni s pomočjo modela.

INDEKS TVEGANJA

Ko pride do primarne okužbe, so idealne temperature za rast glive med 21 in 29,5°C. Temperature nad 35°C upočasnijo rast glive. Indeks tveganja uporablja dnevne temperature za določanje tveganja nastanka bolezni in predvidi čas tretiranja. Ko uporabljamo indeks tveganja, moramo vselej spremljati pojav morebitnih bolezenskih znamenj v vinogradu.

PREPREČEVANJE POJAVA ODPORNOSTI – ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA

Kolobarjenje z aktivnimi snovmi z različnim načinom delovanja je nujno, za uspešno preprečevanje nastanka odpornosti. Ko uporabljamo kombinirane fungicide z več aktivnimi snovmi, se izogibamo zaporednemu tretiranju z aktivnimi snovmi, ki imajo sorodno delovanje.

MODEL št.1: GUBLER-THOMASOV MODEL

Opozorilo: Pred uporabo modela, ki še ni bil validiran, ali predhodno preizkušen v poljskih preizkusih na specifični lokaciji, je potrebno opraviti testiranje v eni, ali dveh rastnih sezonah pod lokalnimi pogoji. Tako zagotovimo delovanje modela na željeni lokaciji.

Lokacija senzorjev: v coni grozdja, v listni steni

Vhodne spremenljivke:

 • Okoljske: Urna povprečna temperatura, maksimalna dnevna temperatura, urna omočenost lista (samo pri modelu za askospore)
 • Računske: Dnevna povprečna temperatura, dnevno število ur, ko je temperatura med 21 in 29,5°C, količina časa, ko je temperatura nad 35°C

Opis modela:

Model loči dva stadija glive na podlagi biologije patogena, fazo askospor (spolna faza – primarna okužba) ter konidijsko fazo (nespolna faza – sekundarne okužbe med rastno sezono).

Faza askospor (spolna faza – primarna okužba):

Za določitev nevarnosti okužbe z askosporami, model računa povprečno dnevno temperaturo ter meri trajanje omočenosti lista v urah. Model deluje na osnovi modificirane Millsove tabele za jablanov škrlup (Venturia inaequalis) s predvidevanjem okužbe na osnovi 2/3 vsote ur omočenosti lista (drugi stolpec, tabela 1):

Tabela 1: Modificirana Millsova tabela: Število ur omočenosti lista, potrebno za okužbo z askosporami.

Konidijska faza (nespolna faza – sekundarne okužbe):

 1. Start konidijske faze je sprožen zgodaj v rastni sezoni s tremi zaporednimi dnevi s 6 zaporednimi urami s temperaturo med 21 in 29,5°C. Za vsakega od teh treh dni model pripiše 20 točk k indeksu nevarnosti pojava okužbe.
 2. Indeks konidijske okužbe se poviša za 20 točk vsak naslednji dan, z vsaj šestimi zaporednimi urami s temperaturo med 21 in 29,5°C.
 3. Če je v dnevu manj kot šest ur s temperaturo med 21 in 29,5°C, se od indeksa odšteje 10 točk. To se zgodi, če temperatura pade pod 21, ali naraste prek 29,5°C za več kot 45 minut. Za to količino se smatra, da prekine akumulacijo temperaturnih vsot.
 4. Če je temperatura enaka, ali višja od 35°C vsaj 15 minut, se od indeksa odvzame 10 točk.
 5. Če je na isti dan vsaj šest ur s temperaturo 21 do 29,5°C in temperatura za vsaj 15 minut doseže, ali preseže 35°C, model k dnevu doda 20 točk, a odšteje 10 točk zaradi visoke temperature. Se pravi za tak dan model doda 10 točk.
 6. Če je indeks ob koncu dneva po odštevanju točk negativen, se ga resetira na 0. Če je indeks ob koncu dneva po prištevanju točk večji od 100, se ga resetira na 100.
 7. Na katerikoli dan se indeks ne sme zmanjšati za več kot 10 točk in narasti za več kot 20 točk.

Mejne vrednosti za ukrepanje – indeks tveganja:

Glede na model, do okužbe z askosporami pride, ko so izpolnjeni pogoji iz modificirane Millsove tabele. Na primer: Pri povprečni dnevni temperaturi 12,8°C, mora biti list omočen 16 ur, da pride do močne okužbe. Pri 18,3°C je poreben čas omočenosti lista 12 ur.

Za konidijske okužbe čas tretiranj s fungicidi temelji na temperaturi, vrsti fungicida in intervala med škropljenji. Indeks nižji od 30 nam omogoča intervale škropljenj podaljšati na najdaljše priporočene na etiketi. Indeks med 40 in 50 priporoča srednje dolge intervale, indeks med 60 in 100 nam pove, da je pritisk bolezni visok, zato naj bodo razmaki med škropljenji skrajšani na minimum po etiketi. Po tretiranju se indeks resetira na 0.

Tabela 2: Indeks pritiska bolezni in potrebni presledki pri škropljenju s fungicidi.

1 – Bacillus subtilis (Serenade ASO)

2 – SAR = Systemic acquired resistance (sistemsko pridobljena odpornost – PREVIEN BIO, DINAMICO MICRO)

3 – DMI = Demethylation inhibitors – IBE sistemiki, kot so tebukonazol – BALTAZAR, FALCON, FOLICUR, LUNA EXPERIENCE, MYSTIC 250 EC NATIVO 75 WG, ORIUS 25 EW, STAR TEBUKONAZOL, TEBUSHA 25% EW, tetrakonazol – DOMARK 100 EC, TALENDO EXTRA, penkonazol – TOPAS 100 EC, TOPAZE, difekonazol – DYNALI, SCORE 250 EC; miklobutanil – MISHA 20 EW, POSTALON 90 SC, SYSTHANE 20 EW

4 – trifloksistrobin – NATIVO 75 WG, krezoksim-metil – COLLIS, piraklostrobin – CABRIO TOP, boskalid – CANTUS, COLLIS

Več o registriranih fitofarmacevtskih sredstvih.

Validacija modela

Validacija modela je bila opravljena od leta 1995 dalje v različnih vinorodnih deželah Kalifornije. V letu 1997 ‘California PestCast’ sponzorira validacijske projekte na trtah za pridelavo namiznega grozdja in grozdja za vino ter pridelavo rozin. Model je bil validiran tudi v New Yorku, Washingtonu in Oregonu, v Nemčiji, Avstriji in Avstraliji.

Implementacija modela

Ta model uporablja Univerza v Kaliforniji, fitopatolog Doug Gubler, pridelovalci, svetovalci kmetijskih zadrug in licencirani svetovalci v vinorodnih deželah Kalifornije.

MODEL št.2

Lokacija senzorjev: lokalne vremenske postaje

Vhodni podatki: okoljski – izmerjene in napovedane najvišje in najnižje dnevne temperature, padavine nad 2 mm.

Opis modela:

Razvit za grozdje za vino in pridelavo rozin. Temelji na predpostavkah, da je glavni razlog za ponavljanje aplikacij žvepla v vinogradih, izpiranje le tega z dežjem ter rast vinske trte. Dnevni indeks oidija (DIO) je izračunan iz dnevnih minimalnih in maksimalnih temperatur (glej tabelo 3). Dnevni DIO se seštevajo, tako dobimo indeks oidija (IO). DIO se prične akumulirati dvanajst dni po fenofazi prvega razvitega lista, oziroma, ko mladike dosežejo 15 cm dolžine (kar se zgodi prej). Akumulacija se nato nadaljuje dokler jagode ne vsebujejo 12 do 15 % sladkorja:

Tabela 3: DIO (dnevni indeks oidija) na podlagi različnih dnevnih maksimalnih in minimalnih temperatur.

*…pri zelo visokih dnevnih temperaturah je odmerke žvepla potrebno zmanjšati, da se izognemo ožigom listja. Če je mogoče, z žveplenimi pripravki tretiramo zvečer, ko temperature padejo pod 32°C, da omogočimo počasno oksidacijo tekom noči in se s tem izognemo listnim ožigom, ki nastanejo pri višjih dnevnih temperaturah.

Tabela 4: Primeri izračuna IO:

Vsako naslednje škropljenje z žveplenimi pripravki opravimo, ko IO doseže, ali preseže vrednost 1 od zadnjega tretiranja.  Ko količina padavin preseže 2,5 mm moramo ponoviti škropljenje v vinogradih.

ZAKLJUČEK

Obravnavani modeli lahko izdatno vplivajo na zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev ter s tem zmanjšajo stroške za zaščito ter zmanjšajo obremenitev okolja. Ker je relief v Slovenskih vinorodnih deželah zelo raznolik, je pred uporabo takih modelov obvezno potrebno preveriti njihovo učinkovitost na določeni lokaciji. Če tega ne naredimo, tvegamo popolno izgubo pridelka. Oba modela iz današnjega članka sta prosto dostopna na svetovnem spletu, obstajajo pa še številni novejši, prilagojeni na drugačne okoljske razmere. Slednji so plačljivi, nekateri so že bili preizkušeni na slovenskih kmetijskih zavodih.

Za več informacij ter nakup sredstev za zaščito pokličite Enomarket d.o.o., Kojsko.

VIRI

Poskus je opravljal g. Ivan Žežlina iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v letu 2014 v vinogradu biotehniške šole Nova Gorica v Marku pri Šempetru pri Gorici. V vinogradu sta rastli sorti Chardonnay in Beli pinot, gojitvena oblika je bila enojni Guyot, tla zatravljena, sadilne razdalje 1,1m×2,5m, višina trsov deblo 0,7m, trsov 2m. Starost vinograda je bila 16 let, tip tal MGI (meljasto glinasta ilovica). Velikost vinograda je 1,73 ha, poskus je bil opravljen na 1900 m2 vinograda, obrnjenega proti zahodu. Zasnova poskusa je bila bločna, ponovitve so bile 4, v ponovitvi je bilo 10 trsov. Razporeditev obravnavanj je bila naključna.

KATALOG PROIZVODOV FERTENIA

Sredstva so naprodaj v podjetju Enomarket d.o.o., Kojsko.

PROGRAMI ŠKROPLJENJ

Klasični:

 • Thiovit Jet 3 kg/ha;
 • Topas 100 EC 3× 250 ml/ha + Thiovit Jet 3 kg/ha – 3 škropljenja;
 • Dynali 650 ml/ha – 2 škropljenji
 • Talendo – 250 ml/ha – 2 škropljenji
 • Thiovit Jet – 4 kg/ha – 2 škropljenji

Proti peronospori so bili uporabljeni klasični kontaktni, polsistemični in sistemični pripravki.

Datumi škropljenja: 15.04., 25.04., 06.05., 20.05., 29.05., 11.06., 20.06., 04.07., 11.07., 23.07.;

Program Močljivo žveplo

 • Thiovit Jet 3 kg/ha – 6 škropljenj
 • Thiovit Jet 4 kg/ha – 5 škropljenj

Proti peronospori so bili uporabljeni klasični kontaktni, polsistemični in sistemični pripravki.

Datumi škropljenja: 15.04., 25.04., 06.05., 20.05., 29.05., 11.06., 20.06., 04.07., 11.07., 23.07.;

Program Previen BIO:

 • Previen BIO 3 l/ha – 2 škropljenji
 • Previen BIO 3 l/ha + Fertizolfo BIO 4 kg/ha – 10 škropljenj
 • Dinamico Micro 3,5 l/ha + Fertizolfo BIO 6 kg/ha – 2 škropljenji

Proti peronospori je bil škropilni brozgi dodan Fertirame Flow 10% v odmerku 3,5 kg/ha, le pri zadnjih dveh škropljenjih v odmerku 1 kg/ha. 20. junija je bila dodana še Actara 25 WG za varstvo pred ameriškim škržatkom.

Datumi škropljenj: 15.04., 25.04., 06.05., 20.05., 29.05., 06.06., 11.06., 17.06., 20.06., 26.06., 04.07., 11.07., 16.07., 23.07.;

VREMENSKI PODATKI

Količina padavin je bila v aprilu 2014 podpovprečna, maju povprečna, juniju in juliju pa nadpovprečna, v slednjem več kot dvakrat večja od povprečja. Na agrometeorološki postaji v Biljah so bile izmerjene količine padavin (v oklepaju so dodana mesečna povprečja v obdobju 1971 – 2000 na klimatološki postaji v Biljah) v aprilu 71,8 mm (114 mm), v maju 121 mm (122 mm), juniju 154,4 mm (145 mm) in juliju 208 mm (101 mm).

NAČIN NANAŠANJA PRIPRAVKOV IN OCENJEVANJE OKUŽBE

Aplikacija je bila izvedena po načelu dobre kmetijske prakse in EPPO standardov, ročno z motornim nahrbtnim pršilnikom model STIHL SR 420. Poraba vode je bila 500 l/ha. Ocene poskusa so bile opravljene 9. julija 2014 in 8. avgusta 2014. V vsakem bloku je bila ocenjena okužba z oidijem vinske trte na približno 100 grozdih na srednjih trsih v obravnavanju. Okužba je bila ocenjena po Unterstenhöfferjevi lestvici od 0 do 5. Stopnja okužbe pa je bila izračunana po Towsend-Heubergerjevi formuli (1943), učinkovitost pripravkov pa po Abbotu (1925).

Za statistično obdelavo podatkov je bil uproabljen program Statgraphics Centurion XVI, analizo ANOVA in Student Newman-Keuls test (P>0,05). Učinkovitost je bila izračunana po Abbotovi formuli, rezultati izraženi v odstotkih.

REZULTATI

Ocena okužbe 09.07.2014:

V programu standard je povprečna okužba znašala 2,5 %, učinkovitost je bila 96,2 %, v programu Previen BIO je bila okužba 16,4 %, učinkovitost 75 %, v programu Močljivo žveplo je bila okužba 20,2 %, učinkovitost 69,3 %. Povprečna okužba v kontroli je znašala 65,6 %.

Zdravstveno stanje grozdov v programu Previen BIO dne 21.07.2014:

Ocena okužbe 08.08.2014:

V programu standard je povprečna okužba znašala 4,0 %, učinkovitost je bila 95,1 %, v programu Previen BIO je bila okužba 21,7 %, učinkovitost 73,6 %, v programu Močljivo žveplo je bila okužba 26,8 %, učinkovitost 67,4 %. Povprečna okužba v kontroli je znašala 82,2 %.

KOMENTAR

Pritisk glivičnih bolezni je bil v letu 2014 zelo močan. Na poskusni parceli so bile prve okužbe z oidijem opažene 12.06.2014. Okužba v kontroli se je tekom poskusa stopnjevala in jo lahko ocenimo kot močno, saj je v prvi oceni znašala 65 %, v drugi v začetku avgusta pa kar 82 %. To daje obravnavanim rezultatom še dodatno kredibilnost. Pri vseh škropilnih programih je učinkovitost med prvim in drugim ocenjevanjem malenkostno padla. Kontrola je bila v juliju in avgustu statistično značilno slabša od vseh programov škropljenja.

Standardni škropilni program se je v obeh ocenjevanjih zelo dobro izkazal in statistično značilno odstopal od programa Previen BIO in programa Močljivo žveplo.

Program Močljivo žveplo (Thiovit Jet) je pri obeh ocenjevanjih presegel 67 % učinkovitost in je glede na močan pritisk bolezni pokazal dovolj dobro delovanje na oidij vinske trte. Učinkovitost je bila statistično značilno slabša od standardnega škropilnega programa.

Zelo dobro delovanje proti oidiju vinske trte je pokazal škropilni program Previen, pri katerem je bilo opravljenih 14 tretiranj, 12 s sredstvom Previen BIO, dve pa s sredstvom Dinamico Micro, po navodilih naročnika. Pri obeh ocenjevanjih je škropilni program presegel 73 % učinkovitost, med programom Previen BIO in programom Močljivo žveplo pa ni bilo statistično značilnih razlik. Prednost škropilnega programa Previen BIO je v dobrem delovanju na oidij vinske trte in njegovi uporabnosti v ekološki pridelavi.

FOTOGRAFIJE

Zdravstveno stanje trt, škropljenih po škropilnem programu ‘Previen BIO’ dne 21.07.2014:

Zdravstveno stanje kontrole v poskusu dne 21.07.2014:

Madeži peronospore vinske trte na kontroli poskusa:

V letu 2014 je bil pritisk peronospore visok. Na jagodah se je tudi v škropilnem programu ‘Previen BIO’ pojavila pozna peronospora:

Na grozdih, ki jih škropivo ni doseglo, so bila opazna bolezenska znamenja oidija vinske trte. Dobro opravljena zelena dela so ključna za doseganje dobrega zdravstvenega stanja v programih ekološke zaščite vinske trte:

VIRI

Poročilo o poskusu povzeto po:

ŽEŽLINA Ivan. 2014. Poročilo o preizkušanju učinkovitosti različnih škropilnih programov (program standard, program močljivo žveplo in program Previen) na oidij vinske trte (Erysiphe necator Schwein). KGZ Nova Gorica, 6 str. – interno gradivo, izvirnik se hrani na sedežu podjetja Enomarket d.o.o., Kojsko 36A, 5211 Kojsko.

Fotografije:

KONJEDIC Danijel, Univ.dipl.ing.agronomije (ENOMARKET d.o.o., Kojsko 36A, 5211 Kojsko)

DRUGI ČLANKI NA TEMO EKOLOŠKEGA VINOGRADNIŠTVA IN VARSTVA RASTLIN:

Nova sredstva za varstvo vinske trte v ekološki pridelavi in sprožena sistemska odpornost rastlin

V letu 2013 so vinogradniki, ki so vključeni v ekološko pridelavo, imeli težave z dostopnostjo nekaterih sredstev za varstvo rastlin, saj ta preprosto niso bila na voljo v zadostnih količinah. Pritisk peronospore in kasneje oidija je bil v tem letu visok, ob skromnem naboru zaščitnih sredstev, pa so mnogi kmetje lahko uporabljali le klasične pripravke na osnovi bakra in žvepla, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi. Leto 2014 se ni začelo nič bolje, saj učinkovitih sredstev, kot so Komarčkov ekstrakt, Frutogard, ali Ulmasud, preprosto ni več. Na srečo je na slovenskem tržišču v letošnjem letu prišlo do registracije nekaterih novih sredstev za uporabo v ekološkem kmetijstvu, kar nam daje upanje, da bo varstvo rastlin poslej spet nekoliko lažje in predvsem manj obremenjujoče do okolja, saj gre za sredstva na osnovi rastlinskih ekstraktov ter ekstraktov alg, ki spodbujajo sistemsko odpornost rastlin. Za lažje razumevanje mehanizma delovanja sprožene sistemske odpornosti, bomo v pričujočem članku najprej spoznali princip teh procesov v rastlini, nato predstavili nova sredstva in si na koncu pogledali še nekaj rezultatov poljskih poskusov, ki so bili opravljeni v letu 2013 v Italiji.

1. ODPORNOST RASTLIN PROTI BOLEZNIM

Številne rastline se odzovejo na napad patogena, ali škodljivca s proizvodnjo snovi, ki zmanjšajo, ali preprečijo nadaljnje napade škodljivca. Do odziva pride tako v napadenem organu rastline (lokalni odziv), kot v oddaljenih, še nenapadenih delih rastline (sistemični odziv). Ločimo dva tipa odpornosti rastlin, pasivno odpornost ter aktivno odpornost.

1.1. PASIVNA ODPORNOST

Pasivna odpornost, ali aksenija je princip onemogočanja parazita še preden ta dospe v rastlino, če pa že, se v rastlini ne more razvijati. Temelji na histoloških in kemičnih lastnostih tkiv, kot so mehanične lastnosti celičnih sten, ali prisotnost kemičnih substanc z antimikrobnim delovanjem.

1.1.1. OBRAMBNE STRUKTURE

– debelina in kakovost voščene prevleke: Voščena prevleka preprečuje oblikovanje vodnega filma na listih in plodovih, v katerem bi parazit lahko kalil (glive), ali se razmnoževal (bakterije),
– struktura epidermalnih celičnih sten: Debelina in žilavost zunanjih celičnih sten epiderme (debelina kutikule) poveča odpornost na okužbo patogenov, ki neposredno prodirajo v gostitelja,
– velikost, lokacija in oblika listnih rež: Listne reže so vstopno mesto za nekatere patogene. Bolj odporne so rastline, ki imajo manj listnih rež, ali so te bolj zaprte, ali se odpirajo bolj pozno v dnevu,
– prisotnost tkiv, ki jih sestavljajo celice z debelo celično steno: So posebna tkiva, katerih celice imajo debelejšo celično steno, npr. ksilem in sklerenhimske celice, ki preprečujejo širjenje patogena preko žil (primer: listne pege, omejene z listnimi žilami).

1.1.2. KEMIČNE SNOVI

– inhibitorji, ki jih izločajo rastline v okolico: So toksični eksudati, največkrat na listih različnih rastlin, ki preprečujejo kalitev spor gliv, če je njihova koncentracija dovolj visoka (vpliv dežja),
– inhibitorji, prisotni v rastlinskih celicah še pred okužbo: So snovi, ki povečujejo odpornost (fenolne substance, tanini, kinoni, maščobnim kislinam podobne snovi – dieni v celicah mladih plodov, listov in semen. Zaradi njih so mlada tkiva pogosto odporna na okužbe proti določenim boleznim). Večina naštetih snovi inhibira hidrolitične encime patogenov (npr. pektinaze),
– saponini: Preprečujejo okužbe gliv, katere nimajo encimov saponiaz,
– nekateri rastlinski proteini: Inhibirajo proteinaze in hidrolitične encime patogenov.

1.2. AKTIVNA ODPORNOST

Ji rečemo tudi inducirana strukturna in biokemična odpornost. Nastane kot posledica obrambnih reakcij rastline (imunitetne reakcije). Patogeni izločajo različne substance (glikoproteini, ogljikovi hidrati, maščobne kisline, peptidi). Nekatere od teh snovi rastlina prepozna. Takim snovem rečemo signalne snovi, ali elicitorji, ki v rastlini sprožijo reakcijo, oziroma odziv.

1.2.1. ELICITORJI

Mesta receptorjev za elicitorje niso popolnoma znana, nekateri so na, ali v celični membrani, drugi v sami rastlinski celici. Pri prepoznavi elicitorja se v rastlini sprožijo biokemične in strukturne reakcije, pride do aktivacije obrambnih mehanizmov v celicah. Le ti se lahko prenašajo tudi na sosednje celice.

1.2.2. INDUCIRANA STRUKTURNA OBRAMBA

1.2.2.1. CITOLOŠKE OBRAMBNE REAKCIJE

– citoplazmatične reakcije: Se sprožijo v primeru slabo virulentnih parazitov, ki dolgo časa parazitirajo neko celico. Tedaj pride do strukturnih sprememb v celicah (razpada organelov, granulacije citoplazme) in s tem do propada patogena in preprečitve njegovega širjenja.
– spremembe v strukturi celične stene: Poznamo več mehanizmov. Oblikovanje vlaknatega materiala na zunanji strani celične stene, ki obkroži in ujame patogena ter ga s tem onemogoči, nato odebelitev celičnih sten ter oblikovanje kalozne papile na notranji strani celične stene, katera popravlja poškodbe, ki jih povzroči patogen…

1.2.2.2. HISTOLOŠKE OBRAMBNE REAKCIJE

Listna luknjičavost koščičarjev – abscizijska plast

– oblikovanje plutaste plasti: Ta preprečuje širjenje patogena ter preprečuje pretok hranil in vode, tako patogen ostane brez hrane,
– oblikovanje abscizijske plasti med okuženim in zdravim tkivom, pri čemer okuženo tkivo izpade. Ta pojav poznamo pri listni lučnjičavosti koščičarjev, kjer okuženi deli tkiva izpadajo, listi dobijo videz prestreljenosti,
– oblikovanje til v ksilemu: Tile so povečani protoplasti sosednjih živih celic, ki se vrastejo v ksilemske cevi in jih zamašijo. S tem je preprečena širitev patogena po rastlini. Princip poznamo tudi pri vinski trti, pri boleznih lesa (eska, phaeotraheomikoza), kjer patogeni naseljujejo prevodni sistem rastline.
– gumoze: So tvorbe okoli ran in drugih poškodb (pogoste pri koščičarjih). Imajo podoben učinek kot plutovinasta plast, saj izstradajo patogena.

1.2.3. INDUCIRANA BIOKEMIČNA OBRAMBA

1.2.3.1. PREOBČUTLJIVOST, ALI HIPERSENZIBILNOST

Je postinfekcijska obrambna reakcija, značilna za nekompatibilen odnos med patogenom in rastlino. Takoj po okužbi pride do propada celice in včasih tudi okoliških celic. Nastane nekroza, parazitu zmanjka hrane in propade (abortacija okužbe). Reakcijo izzovejo signalne snovi (elicitorji). Gre za izrazito lokalno obrambno reakcijo.

1.2.3.2. OJAČITEV CELIČNIH STEN GOSTITELJA Z RAZNIMI MOLEKULAMI

Gre za preprečevanje udora patogenov v rastlinsko celico z oblikovanjem kaloz (glikoproteini), fenolnih spojin (lignin, suberin) in mineralnih snovi (kalcij, silikon). Te snovi tvorijo kompleksne polimere, ki se povezujejo v nerazgradljive snovi v celični steni in preprečujejo širjenje patogenov.

1.2.3.3. OBLIKOVANJE ANTIMIKROBNIH SNOVI V CELICAH – s patogenezo povezani proteini – PR proteini

So proteini, ki so strupeni za patogene glive. V rastlini so stalno prisotni v manjših koncentracijah, po okužbi pa se njihova koncentracija močno poveča. Nahajajo se v medceličnem prostoru in v celicah samih. So izredno kisli, ali izredno bazični, zelo topni in reaktivni. Kot primere lahko navedemo ß-1,3-glukanaze, hitinaze, lizocime, peroksidaze, PR-1 proteine, proteinaze, s cisteinom, ali glicinom bogate beljakovine, inhibitorje proteinaz. Povečanje proizvodnje PR proteinov sprožijo signalne snovi, kot so: salicilna kislina, etilen, ksilanaza, polipeptidni sistemin, jasmonska kislina… PR proteini izkazujejo močno antiglivično in antimikrobno aktivnost, saj inhibirajo oblikovanje spor, krepijo stene rastlinskih celic, oblikujejo papile, razgrajujejo celične stene nekaterih patogenih gliv (ß-1,3-glukanaza, hitinaza), lizocimi razgrajujejo celične stene bakterij, itd.

1.2.3.4. OBLIKOVANJE ANTIMIKROBNIH SNOVI V CELICAH – fitoaleksini

Fitoaleksini so toksične antimikrobne substance, ki se oblikujejo v znatnih količinah samo ob stimulaciji (poškodbe patogenov, kemične poškodbe, fizikalne poškodbe).

1.2.4. LOKALNO IN SISTEMIČNO PRIDOBLJENA ODPORNOST

1.2.4.1. LOKALNO PRIDOBLJENA ODPORNOST (LAR)

Je odpornost, ki se izraža na mestu okužbe. Kot primer lahko navedemo oblikovanje 1 – 2 mm cone okoli pege na listu, v kateri ni drugih peg. Tudi ostale pege v bližini so manjše. S tem se zmanjša možnost sušenja listov.

1.2.4.2. SISTEMIČNO PRIDOBLJENA ODPORNOST (SAR)

Če mlade rastline okužimo z nekim patogenom, so nato še nekaj časa odporne proti številnim drugim patogenom. V tem primeru signalne molekule (salicilna kislina, dikloroizonikotinska kislina, arahidonska kislina) sprožijo delovanje SAR genov, kateri oblikujejo snovi z antimikrobnim učinkom, ali snovi, ki delujejo v zvezi z antimikrobnimi proteini (ß-1,3-glukanaza, hitinaza, PR proteini). Sistemsko pridobljeno odpornost lahko tudi umetno induciramo z nekaterimi pripravki za varstvo rastlin in prav taka sredstva bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju. Gre za sredstva italijanskega proizvajalca Fertenia, ki so v sosednji Italiji (Abruzzo, Toskana, Benečija, Furlanija) že v široki uporabi in dajejo dobre rezultate. Na slovenskem tržišču so se v letu 2014 pojavila prvič. Preizkus njihove učinkovitosti bo letos potekal tudi na Kmetijskem zavodu Nova Gorica. Nekatera izmed njih so registriana za uporabo v ekološki pridelavi vinske trte, sadja in zelenjave, spet druga za uporabo v integrirani pridelavi.

2. PROIZVODI PODJETJA FERTENIA

So sredstva za krepitev naravne odpornosti rastlin po principu aktivne odpornosti, oziroma sistemično pridobljene odpornosti. Delujejo kot signalne snovi, ki pospešujejo tvorbo fitoaleksinov ter PR proteinov. Hkrati vplivajo na ojačitev rastlinskih celičnih sten z različnimi mehanizmi delovanja.

previen2.1. PREVIEN IN PREVIEN BIO

Sta sredstvi, po sestavi iz rastlinskih ekstraktov rastlin Quillaja saponaria, Salvia officinalis, Potentilla erecta, Aloe vera, izvlečkov rdečih alg (Ascophyllum nodosum), ekstraktov propolisa, glutationa (znan antioksidant), peptidov, saponinov, salicilne kisline naravnega izvora, oligosaharidov, lipidov, abscizinske kisline, terpenov in kinonov. Naštete snovi spodbujajo sistemično pridobljeno odpornost rastlin, saj stimulirajo tvorbo fitoaleksinov in PR proteinov, ki delujejo antimikrobno. PREVIEN je bogat tudi z minerali (fosfor, silicij) in vpiva na odebelitev celičnih sten listne povrhnjice.

2.1.1. UČINKI

Sredstvi poskrbita za foliarno prehrano rastlin, krepitev rastlin (debelejša listna ploskev), aktivacijo SAR, nadzor rasti, celjenje poškodb (glutation, saponin, tanini) ter omogoča uporabo nižjih odmerkov fitofarmacevtskih sredstev in s tem manjši negativen vpliv le teh na okolje.

2.1.2. NAČIN UPORABE NA VINSKI TRTI

– od brstenja do formiranja jagod sredstvo uporabljamo na 10 – 12 dni samostojno, ali v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi v odmerku 250 ml/100l vode,
– od faze debeljenja jagod na 10 – 12 dni samostojno, ali v kombinaciji z bakrenimi pripravki.

Sredstvo ima kisel pH, zato se ne meša s sredstvi z bazičnim pH-jem. PREVIEN BIO je registriran za uporabo v ekološkem kmetijstvu. Sredstvi nimata karence.

fertizolfo2.2. FERTIZOLFO BIO

Je sestavljen iz izvlečkov rdečih alg (Ascophyllum nodosum, Sargassum ssp.), elementarnega žvepla, organskega dušika (peptidi, aminokisline) s hitro sposobnostjo penetracije v rastline, alginatov, ogljikovih hidratov, giberlinov, avksinov, betainov in citokininov. Poleg teh vsebuje tudi rastlinska olja, ki izboljšajo omočenost rastlin in obstojnost sredstva na njih.

2.2.1. UČINKI

– skrbi za prehrano in krepitev rastlin,
– aktivira sistemično pridobljeno odpornost,
– omogoča hitro absorpcijo žvepla, saj se 90 % razpoložljivega žvepla v rastlino vsrka že v 4 – 6 urah. S tem je delovanje žvepla izboljšano,
– deluje antimikrobno, antioksidativno in vpliva na hitrejše celjenje poškodb.

2.2.2. NAČIN UPORABE NA VINSKI TRTI

Sredstvo uporabljamo v odmerku 400 – 500 g/hl. Če ga uporabljamo samostojno, izvajamo škropljenja na 7 do 8 dni, v kombinaciji z drugimi pripravki pa na 14 dni. Sredstvo je registrirano za uporabo v ekološki pridelavi.

dinamico2.3. DINAMICO IN DINAMICO MICRO

Sestavljena sta iz rastlinskih ekstraktov (Hedera helix, Potentilla erecta, Aloe vera, Yucca schidigera, Quillaja saponaria), ekstrakta propolisa, silicijevega dioksida topnega v vodi ter kalijevega oksida topnega v vodi. Priporoča se za uporabo v letih, ko je pritisk bolezni večji. DINAMICO MICRO vsebuje še baker (Cu) topen v vodi in v obliki kelata EDTA, mangan (Mn) v istih oblikah kot baker ter cink (Zn), prav tako v istih oblikah kot baker.

2.3.1. UČINKI

Povečujeta odpornost rastlin v stresnih pogojih (suša, visoke temperature, nizke temperature). Vpliva na odebelitev listne ploskve in s tem povečuje odpornost na bolezni, pospešuje fotosintezo in povečuje vsebnost sladkorjev. Možna je uporaba v ekološki pridelavi. Omogočata uporabo nižjih odmerkov FFS ter nimata karence.

2.4. SAVECROP

Po sestavi je 10 % iz rastlinskih ekstraktov (terpeni, disaharidi – traheloza, ki preprečuje zmrzovanje vode, polilignikarbonska kislina, kalcijev oksid topen v vodi in magnezijev oksid topen v vodi).

2.4.1. UČINKI

Je sredstvo, ki poveča odpornost rastlin na poletne suše in spomladanske zmrzali. Ob pozebah preprečuje zmrzovanje vode v celicah in prevodnemu sistemu. Ob suši znižuje transpiracijo rastlin tako, da v rastlini poveča koncentracijo prolina, betaina in polisaharidov, ki delujejo antistresno ter na rastlinah ustvari para prepustni film, ki omejuje izgubo vode skozi liste. Rastline ščiti kemično in mehansko, zato morajo biti rastline za primeren učinek dobro pokrite s sredstvom. Omogoča tudi hitrejše okrevanje rastlin po pozebi, zaščito cvetov pred pozebo ter daljše skladiščenje plodov, če ga uporabljamo v kombinaciji s pripravkom SILICAL.

2.4.2. NAČIN UPORABE

Preventivno ga uporabljamo v odmerku 1,3 – 1,5 l/ha. Padavine po aplikaciji zmanjšujejo njegovo učinkovitost, zato je v takem primeru potrebna ponovna aplikacija.

2.5. FITOFOL P

Po sestavi gre za foliarno gnojilo na osnovi fosfitov. Sredstvo sicer ni primerno za uporabo v ekološki pridelavi, vendar je zaradi ugodne cene prav, da ga omenimo. Uporabljamo ga v odmerkih 250 – 350 g/hl v 2 – 3 tretiranjih takoj po odganjanju. Na voljo je več proizvodov v kombinaciji s še drugimi hranili:

– P/K (20-30) – uporaba v cvetenju, dozorevanju in pri koreninjenju
– P/Mg (26-6) – pri pomanjkanju magnezija, pospešuje fotosintezo
– PK/Mn (30-7-4) – pri pomanjkanju mangana
– P/Ca (22-8) – umirjanje prebujne rasti, antimikrobno delovanje
– P/Cu (20-5)
– P/Zn (34-10)
– P/Zn-Mn (20-3-2) – cink in mangan v obliki kelata EDTA

3. POLJSKI POSKUSI SREDSTEV FERTENIA

V Italiji so bili s sredstvi proizvajalca FERTENIA v letih 2011, 2012 in 2013 opravljeni številni poskusi učinkovitosti sredstev proti glavnima boleznima vinske trte, peronospori (Plasmopara viticola) ter oidiju (Uncinula necator). V letih 2011 in 2012 je bil pritisk teh bolezni nizek, sredstva so kazala dobro učunkovitost, v določenih primerih celo 100 %, zato bomo te rezultate poskusov na tem mestu izpustili. Ogledali si bomo rezultate poskusov v letu 2013, ko je bil pritisk peronospore in oidija zelo velik. Tako bomo dobili najboljšo sliko učinkovitosti teh sredstev.

3.1. OIDIJ VINSKE TRTE (Uncinula necator)

Poizkus je potekal v kraju Pianella (PE) v italijanski pokrajini Abruzzo na sorti vinske trte Montepulciano. Prvo škropljenje je bilo opravljeno 8. maja, zadnje 19. julija. Skupno je bilo opravljenih 6 tretiranj. Poskus je bil zasnovan v 4 naključnih blokih s po 6 rastlinami na posamezen blok.

3.1.1. ŠKROPILNI NAČRTI

1. tretiranje: netretirano, kontrola
2. tretiranje: PREVIEN BIO + FERTIZOLFO BIO na 8 – 10 dni v odmerkih 3 kg/ha in 4 kg/ha
3. tretiranje: tebukonazol + žveplo (2 aplikaciji na 8 – 10 dni v odmerku 2,2 kg/ha)
ciflufenamid (3 aplikacije na 8 – 10 dni v odmerku 0,5 kg/ha)
kvinoksifen + žveplo (3 aplikacije na 8 – 10 dni v odmerku 1,6 kg/ha)
4. tretiranje: miklobutanil (2 aplikaciji na 8 – 10 dni v odmerku 1,5 kg/ha)
ciflufenamid (3 aplikacije na 8 – 10 dni v odmerku 0,5 kg/ha)
kvinoksifen + žveplo (3 aplikacije na 8 – 10 dni v odmerku 1,6 kg/ha)

Poraba vode je znašala 800 – 1000 l/ha.

3.1.2. REZULTATI

Pregledalo se je 50 grozdov/parcelo iz trsov na sredini posamezne parcele. Preverjalo se je širjenje bolezni (% napadenih grozdov) ter intenziteto napada (% okuženih jagod).

3.1.3. VREMENSKE RAZMERE TER PRITISK BOLEZNI

Pomlad in zgodnje poletje sta bila deževna in podpovprečno topla. Pritisk bolezni je bil nizek. V drugem tednu junija so se temperature dvignile, prišlo je do primarnih okužb z oidijem vinske trte. V začetku junija je bil razvoj bolezni počasen, nato pa se je virulentnost do konca meseca močno povečala.

3.1.4. REZULTATI POSKUSOV

– okužb na listih ni bilo
– učinkovitost na grozdju na dan 30. junij 2013:

tretiranje 1: % napadenih grozdov: 49,4 % okuženih grozdov; % okuženih jagod: 36,2 %
tretiranje 2: % napadenih grozdov: 8,6 % (82,6 % učinkovitost); % okuženih jagod: 6,6 % (81,7 % učinkovitost)
tretiranje 3: % napadenih grozdov: 2,7 % (94,5 % učinkovitost); % okuženih jagod: 1,9 % (94,7 % učinkovitost)
tretirnaje 4: % napadenih grozdov: 1,2 % (97,6 % učinkovitost); % okuženih jagod: 1,4 % (96,1 % učinkovitost)

3.2. PERONOSPORA VINSKE TRTE (Plasmopara viticola)

Poskus je potekal v istem kraju v pokrajini Abruzzo na sorti Montepulciano. Zasnova poskusa je bila podobna tisti pri oidiju, le da so bile na blok napravljene le 3 ponovitve.

3.2.1. ŠKROPILNI NAČRTI

Opravljena so bila 4 različna tretiranja, v 2. in 3. so bili uporabljani proizvodi Fertenia samostojno, oziroma v kombinaciji s klasičnim sredstvom, 4. trteiranje je klasično.

1. tretiranje: netretirano, kontrola
2. tretiranje: PREVIEN BIO + FERTIRAME 30 (8 aplikacij na 10 dni; 3 l/ha in 2 l/ha)
3. tretiranje: PREVIEN BIO + RIDOMIL GOLD (8 aplikacij na 10 dni; 2,5 l/ha in 1,25 kg/ha)
4. tretiranje: FOSETIL-AL + MANKOZEB (1 aplikacija na 10 dni, 1,25 in 2 kg/ha)
FOSETIL AL + BROCANTITE (1 aplikacija na 10 dni, 5 kg/ha)
METALAKSIL + MANKOZEB (2 aplikaciji na 10 dni, 2,5 kg/ha)
METALAKSIL + BAKROV HIDROKSID (1 aplikacija na 10 dni, 4,5 kg/ha)
CIMOKSANIL + BROCANTITE (2 aplikaciji na 10 dni, 3 kg/ha)
BAKROV SULFAT (1 aplikacija, 6 kg/ha)

3.2.2. VREMENSKE RAZMERE IN PRITISK BOLEZNI

Pritisk bolezni je bil v letu 2013 zelo velik, saj je bilo ob koncu poskusa v kontroli kar 85 % okuženih grozdov. Aprila in maja je pogosto deževalo, temperature so bile podpovprečne. Primarna okužba je bila izvedena v 1. tednu maja, nato je zaradi nizkih temperatur sledila dolga inkubacijska doba. Prva bolezenska znamenja na kontroli so se pojavila v začetku junija. Med 15. in 24. junijem so bile temperature visoke, pritisk bolezni nizek, nato je med 24. in 30. junijem prišlo do ponovnega poslabšanja vremena z dežjem, povišan pritisk bolezni je trajal vse do 19. julija.

3.2.3. REZULTATI POSKUSA NA GROZDJU

Stopnjo okužb se je spremljalo 3-krat, prvič 14. junija, drugič 2. julija in zadnjič 19. julija.

14. junij:

TR1 40 % okuženih
TR2 2,2 % okuženih (94,5 % učinkovitost)
TR3 1,0 % okuženih (97,5 % učinkovitost)
TR4 0,0 % okuženih (100 % učinkovitost)

2. julij:

TR1 76,6 % okuženih
TR2 7,5 % okuženih (90,2 % učinkovitost)
TR3 7,3 % okuženih (90,4 % učinkovitost)
TR4 1,7 % okuženih (97,7 % učinkovitost)

19. julij:

TR1 91,6 % okuženih
TR2 46,6 % okuženih (49,1 % učinkovitost)
TR3 43,8 % okuženih (52,1 % učinkovitost)
TR4 6,0 % okuženih (93,4 % učinkovitost)

4. ZAKLJUČKI

Ekološka pridelava vinske trte je posebej v letih, ko je pritisk bolezni peronospore in oidija visok, poseben izziv. Ob pomanjkanju sredstev za varstvo vinske trte, so sredstva proizvajalca FERTENIA dobrodošla alternativa klasičnim bakrenim pripravkom ter močljivemu žveplu, zato bi jih veljalo vključiti v škropilne načrte, saj imamo od ostalih sredstev v ekološki pridelavi vinske trte na voljo le še kalijevo vodno steklo. Prednost uporabe sredstev FERTENIA je zagotovo tudi v tem, da nam omogočajo zmanjšanje vnosa bakra in žvepla na hektar vinograda, ko jih uporabljamo v kombinaciji. Vsa opisana sredstva so na voljo v podjetju ENOMARKET d.o.o., Kojsko, zato za več informacij v zvezi z nakupom pokličite, ali pišite na kontakte na spletni strani www.enomarket.si.

5. VIRI

– CELAR A. 2003. predavanja pri predmetu Fitopatologija in fitomedicina, Oddelek za Agronomijo, Biotehniška fakulteta, interno gradivo
– HEIL M., BOSTOCK R.M. 2002. Induced Systemic Resistance (ISR) Against Pathogens in the Context of Induced Plant Defences, Annals of Botany, Volume 89, issue 5, p.503-512
– tehnični listi proizvajalca FERTENIA (interno gradivo – dostopno v podjetju ENOMARKET d.o.o.)
– rezultati poljskih poskusov proizvajalca FERTENIA (interno gradivo – dostopno v podjetju ENOMARKET d.o.o.)

Page 1 of 212»
Kontakt
Calotropis theme by itx

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin